TRA CỨU THÔNG TIN THẺ VIP
VIP CARD INFORMATION LOOKUP

Kiểm tra robot

Nội dung và chương trình thẻ VIP:

A. HẠNG THẺ & LỢI ÍCH.

Có 3 hạng mức trong chương trình thẻ VIP:
1. BASIC (ngay khi nhận thẻ VIP):
 • Giảm giá 5% trên hoá đơn thanh toán.
 • Sinh nhật của chủ thẻ: giảm10% trên tổng hóa đơn thanh toán (áp dụng trước và sau 7 ngày sinh nhật).
2. GOLD (Tích lũy tiêu dùng 10 triệu VND trở lên)
 • Giảm giá 10% trên hoá đơn thanh toán.
 • Sinh nhật của chủ thẻ: giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán (áp dụng trước và sau 7 ngày sinh nhật).
3. DIAMOND (Tích lũy tiêu dùng 40 triệu VND trở lên).
 • Giảm giá 15% trên hoá đơn thanh toán.
 • Sinh nhật của chủ thẻ: giảm 30% trên tổng hóa đơn thanh toán (áp dụng trước và sau 7 ngày sinh nhật).
Lợi ích khác:
*** Ngày 15 hàng tháng: khách hàng sở hữu thẻ thành viên sẽ được nhân đôi mức giảm giá tùy vào hạng thẻ của khách.
(VD: Basic giảm 10%, Gold 20%, Diamond giảm 30%).

B. TÍCH LŨY ĐIỂM:

Điểm được tích lũy khi khách đến ăn tại các nhà hàng thuộc LKi với mức quy đổi: 100.000 VND = 1 điểm

C. ĐỔI ĐIỂM:

Khách hàng có thể dùng điểm tích lũy để đối lấy phần thưởng dưới đây (chỉ chọn một):
1. Phần thưởng nâng cấp: khách hàng có thể nâng cấp thẻ của mình lên các hạng mức của thẻ VIP.
 • 100 điểm tích lũy, nâng cấp lên thẻ GOLD
 • 400 điểm tích lũy, nâng cấp lên thẻ DIAMOND
2. Gift Voucher:
 • Với mỗi 100 điểm tích lũy, khách hàng có thể đổi lấy Gift Voucher trị giá 100.000 VND.

D. NGÀY HẾT HẠN:

Sau 12 tháng từ ngày thẻ được đăng ký:
BASIC: Phần điểm dư không dùng quy đổi được sẽ bị xóa.
GOLD: Hạ xuống hạng BASIC, phần điểm dư không dùng quy đổi được sẽ bị xóa.
DIAMOND: Hạ xuống hạng GOLD, phần điểm dư không dùng quy đổi được sẽ bị xóa.

E. LƯU Ý:

 • Các chương trình ưu đãi sẽ được thông báo qua mail khách hàng đăng ký
 • Số điểm tích lũy sẽ được in trên biên lai và cập nhập qua email khách hàng đăng ký.
 • Truy cập web lki.com.vn để được biết thêm hạng thẻ và số điểm tích lũy.
 • Các thành viên thẻ VIP đồng ý rằng tất cả các thông tin của chủ thẻ là chính xác và đúng sự thật.

VIP card program

A. MEMBERSHIP TIERS & BENEFITS

There are 3 tiers in VIP program:
 • BASIC (when successfully enrolled in the program):
  Discount 5%on total bill.
  Member birthday: Discount10% on total bill (apply within +/-7 days).
 • GOLD (Member reaches VND 10 millions spending)
  Discount10% on total bill.
  Member birthday: Discount 20% on total bill (apply within +/-7 days).
 • DIAMOND (Member reaches VND 40 millions spending)
  Discount15%on total bill
  Member birthday: Discount 30% on total bill (apply within +/-7 days).
Other benefit:
*** On the 15th of every month:members will be rewarded double (x2) on their regular tier discount.

B. EARN POINTS:

Points can be earned at LKi restaurants group with the exchange: VND 100.000 VND = 1 point.

C. REDEEM POINTS:

Member can redeem following awards (only choose one):
 • Upgrade Awards: members can upgrade their tier level of VIP Card.
  * 100 accumulated points, upgrade to GOLD Card.
  * 400 accumulated points, upgrade to DIAMOND Card.
 • Gift Voucher:Each 100 accumulated points,member can redeem points to receive Gift Voucher value at VND 100.000.

D. EXPIRED DATE:

 • After 12 months from the date of enrolled:
 • BASIC: Maintain the tier.Clear all remaining points that are not redeem.
 • GOLD:Downgraded to BASIC. Clear all remaining points that are not redeem.
 • DIAMOND:Downgraded to GOLD. Clear all the remaining points that are not redeem.

E. NOTES:

 • All promotions will be notified to members via registered email.
 • Total points will be printed on the receipt at the restaurant or via registered email.
 • Members can check membership tier and their points by visiting thewebsite: lki.com.vn.
 • VIP Card Members agree that all the information provided is accurate and true.